همه دسته بندی ها

محل کارخانه / محل کار

ما به عنوان یکی از رهبران صنعت بسته بندی در بسیاری از کشورها قرار داریم.

یک زنجیره تأمین جهانی شده.

ظرفیت ما

مشتریان ما کجا هستند؟