എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

സുസ്ഥിരതയും

ഞങ്ങളുടെ പ്ലാനറ്റ്

ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുടനീളം, ഞങ്ങളുടെ വിതരണ ശൃംഖലയിലുടനീളം, ഞങ്ങളുടെ പാരിസ്ഥിതിക കാൽപ്പാടുകൾ ചുരുക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വലിയ മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തന്ത്രം ആ പുരോഗതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഞങ്ങളുടെ ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും മാലിന്യവും ജല ഉപയോഗവും കുറയ്ക്കുന്നതിനും സാധ്യമായ ഏറ്റവും ധാർമ്മികവും ഉത്തരവാദിത്തപരവുമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വസ്തുക്കൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഉയർന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ

എച്ച് സി പാക്കേജിംഗ് അതിന്റെ സേവന സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കളും താമസിക്കുന്നതും ജോലി ചെയ്യുന്നതുമായ കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ ib ർജ്ജസ്വലത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയിലും ഞങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതിലും അഭിമാനിക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതിനായി ശാക്തീകരണ പരിപാടികൾ, സാമ്പത്തിക, ഉൽ‌പന്ന സംഭാവന, സന്നദ്ധപ്രവർത്തനം എന്നിവയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ സേവിക്കുന്നു.

2020 ൽ, മുതിർന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകൽ, ചൈനയിലെ ഹുനാനിലെ രണ്ട് സ്കൂളുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം, ആവശ്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ പായ്ക്ക് ചെയ്യുക, സംഭാവന ചെയ്യുക തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എച്ച്സി പാക്കേജിംഗ് വോളന്റിയർമാർ 1,000 മണിക്കൂറിലധികം സംഭാവന നൽകി.